Når varer ankommer Norge må de deklareres. Normalt utføres dette av en speditør som også omregner valutaen til norske kroner etter ukeskursene til Tolletaten. Den resulterende tolldeklarasjonen sendes så både til Tolletaten og importøren. I de fleste tilfeller er det merverdiavgift på importvarer og det er importøren selv som skal beregne avgiften. Dette kalles for snudd avregning eller omvendt avgiftsplikt. Vi har den samme ordningen også når det gjelder import av (fjernleverbare) tjenester.

Nytt fra 1.1.2017 var at mva-registrerte virksomheter ikke lenger mottar faktura på innførselsmerverdiavgift fra Tolletaten eller den som frakter varen. Mva-grunnlaget og merverdiavgiften er heller ikke lenger oppgitt i tolldeklarasjonen. Kjøperen må nå selv beregne avgiftsgrunnlag og avgift ut fra opplysninger i tolldeklarasjonen. Merk at du må bruke tolldeklarasjonen som grunnlag, ikke varefakturaen.

Hvert enkelt importtilfelle resulterer altså i to separate dokumenter som begge må registreres og regnskapsføres:

  • Fakturaen fra den utenlandske leverandøren som blir varekostnaden
  • Tolldeklarasjonen som er utgangspunkt for beregning av innførselsmerverdiavgiften

Registrering av fakturaen

Ved registrering av den inngående fakturaen fra den utenlandske leverandøren, må fakturabeløpet omregnes til norske kroner etter valutakursen på fakturadatoen og det må avgjøres om importen er avgiftspliktig med 25 % (høy sats), 15 % (middels sats) eller avgiftsfri. Når dette er avklart, benyttes tilsvarende avgiftskode (21, 22 eller 20) ved registreringen. Bilaget som registres med denne koden angir kostnaden til anskaffelsen. Legg merke til at det ikke foregår noen registrering av merverdiavgift ved bruk av disse kodene siden innførselsmerverdiavgiften skal beregnes og registreres separat ved registrering av tolldeklarasjonen.

I Ajour Office registrerer vi den inngående fakturaen ved å velge Regning fra Dokumenter-menyen som henter opp skjermbildet Regninger (inngående fakturaer) hvor vi så klikker Ny-knappen  og starter utfyllingen:

I feltet Konto angir vi kontoen kjøpet gjelder: 1’er-konto for å aktivere kjøpet; 4’er-, 6’er- eller 7’er-konto for å kostnadsføre kjøpet. Alternativt kan vi bytte fra Konto til Vare i nedtrekksmenyen og heller angi varekode. Da benytter programmet kontoene fra varen ved bilagsføringen.

I Pris legger vi inn fakturabeløpet omregnet til NOK. I Avgift foreslår programmet kode 21 (importkode) siden vi har angitt et annet land enn Norge i adresseopplysningene til leverandøren. Vi aksepterer avgiftskoden og klikker så Ins-knappen  for å legge registreringen ned på skillekortet Varer:

Da er den inngående fakturaen ferdig ført og vi klikker Lagre-knappen  for å bilagsføre den.

Her er bilaget som programmet oppretter automatisk i det vi lagrer:

Registrering av tolldeklarasjonen

Tolldeklarasjonen er registreringsgrunnlag for innførselsmerverdiavgiften. Merverdiavgiftsgrunnlaget er tollverdien (statistisk verdi i rubrikk 46) med tillegg av toll og andre avgifter (rubrikk 47). Varens tollverdi er det man har betalt eller skal betale for varen. I tollverdien inngår alle kostnader frem til norsk grense, inkludert emballasje, frakt og forsikring etc.

Merk at beregningsgrunnlaget ikke er en regnskapsmessig kostnad. Den finner du i transaksjonen der vi registrerte fakturaen fra den utenlandske leverandøren ovenfor.

Som bokføringsdato bruker du siste dato i måneden deklarasjonen er ekspedert.

Tolletaten har laget en tolldeklarasjonsoversikt i Altinn, som du kan bruke for å kontrollere at du har mottatt alle tolldeklarasjonene. Du skal rapportere merverdiavgiften i den terminen ekspedisjonsdatoen på tolldeklarasjonen tilhører. Ekspedisjonsdato finner du på deklarasjonsoversikten.

I Ajour Office registrerer vi tolldeklarasjonen ved å velge Tolldeklarasjon fra Dokumenter-menyen som bringer opp skjermbildet Tolldeklarasjoner hvor vi klikker Ny-knappen . Programmet fyller da ut både Kontakt og Konto for oss med faste verdier:

I Pris legger vi inn grunnlaget som vi har beregnet ut fra tolldeklarasjonen, omregnet til NOK. I Avgift foreslår programmet kode 81 (høy sats). Det er korrekt i vårt eksempel der vi importerer en maskin. Her skal det selvsagt alltid være korrespondanse med avgiftskoden som ble benyttet ved registering av den inngående fakturaen (se ovenfor): Kode 21 (høy sats) korresponderer med kode 81 (høy sats) etc. Vi klikker så Ins-knappen  for å legge registreringen ned på skillekortet Varer:

Da er tolldeklarasjonen ferdig ført og vi klikker Lagre-knappen  for å bilagsføre den.

Her er bilaget som programmet oppretter automatisk i det vi lagrer:

Virkninger på mva-meldingen

Nedenfor ser du virkningen av registreringene på skattemeldingen for mva.

Alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter måtte fra og med 1. termin 2017 levere skattemelding for merverdiavgift som erstattet omsetningsoppgaven for merverdiavgift, samt føre regnskapet med konti, mva-koder og regnskapssystem tilpasset den nye mva-meldingen.

Du vil se at den utgående innførselsmerverdiavgiften (post 9) og den fradragsberettigete inngående innførsels-merverdiavgiften (post 17) er like store og til sammen gir null i avgiftsbelastning. Man kompenseres nå altså umiddelbart i samme melding noe som gir en likviditetsfordel sammenlignet med tidligere siden du nå slipper å vente på å få merverdiavgiften tilbake:

Ajour

Ajour

Vi hjelper småbedrifter å lykkes

Med Ajour Office klarer du både å drive firmaet, fakturere og føre regnskapet selv!

Har du spørsmål eller kommentarer? Send oss en melding her på siden, diskuter i Ajour Brukerforum eller spør vår regnskapsfører.