Lisensbetingelser

Ajour Office, heretter kalt Programvaren, er beskyttet av lover og internasjonale konvensjoner om immaterielle rettigheter samt andre lover og avtaler om opphavsrettigheter, herunder lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrettigheter til åndsverk med videre.

Ajour Data AS, heretter kalt Produsenten, selger en lisens til bruk av Programvaren til lisenstakeren, heretter kalt Kunden, for en begrenset periode. Programvaren selges ikke. Kunden har ikke rett til å overføre sine rettigheter etter denne avtalen, heller ikke som del av salg eller overføring av maskinvaren som Programvaren er installert på. Kunden har ikke rett til å lease, leie ut eller låne bort Programvaren. Kunden har heller ikke rett til å gjenskape programkoden («reverse engineering») eller dekompilere eller demontere Programvaren.

Garanti og ansvar

Produsenten garanterer at Programvaren i det vesentlige fungerer i overensstemmelse med brukerdokumentasjonen i form av den medfølgende elektroniske Hjelp til Programvaren for den periode som denne avtalen dekker. Enhver stilltiende garanti for Programvaren er begrenset til denne perioden.

Produsentens fulle ansvar og Kundens eneste krav skal være etter Produsentens valg enten (a) tilbakebetaling av kjøpesummen eller (b) retting av feil i Programvaren som ikke tilfredsstiller denne begrensede garantien. Denne begrensede garanti gjelder ikke dersom mangler ved Programvaren skyldes uhell, misbruk eller feilaktiv anvendelse. Enhver rettet Programvare er garantert for den gjenværende del av avtaleperioden.

Produsenten fraskriver seg ethvert øvrig garantiansvar, enten dette er direkte eller stilltiende, herunder, men ikke begrenset til, stilltiende garantier om salgbarhet og anvendelighet for særskilte formål. Denne ansvarsfraskrivelse gjelder med hensyn til Programvaren, medfølgende brukerdokumentasjon og skriftlig eller elektronisk materiale.

I intet øvrig tilfelle skal Produsenten være ansvarlig for tap og skader av en hvilken som helst art (herunder, uten begrensning, tap av fortjeneste, driftsavbrudd, tap av informasjon i virksomheten eller øvrig økonomisk tap) som oppstår som følge av bruken av, eller manglende evne til å bruke Programvaren. Dette gjelder selv om Produsenten er blitt informert om muligheten for slike skader eller tap. Under enhver omstendighet er Produsentens fulle ansvar i henhold til samtlige av denne avtalens bestemmelser begrenset til det beløp som Kunden faktisk har betalt for Programvaren.

Service og vedlikehold

Avtalen dekker gratis retting av feil i Programvaren, definert som sådan av Produsenten. Retting skal skje innen rimelig tid etter at disse er meldt og konstatert å være i henhold til Kundens rettigheter. Mindre feil vil bli rettet ved ordinære versjonsoppgraderinger. Avtalen dekker videre gratis utvidelser og forbedringer av Programvaren som Produsenten foretar på eget initiativ, samt gratis tilgang til Produsentens elektroniske supporttilbud.

I hvilken form rettinger og oppdateringer skal stilles til Kundens disposisjon, velges av Produsenten. Det er Kundens ansvar å kunne motta rettinger og oppdateringer elektronisk som f eks via e-post eller ved å hente dem fra Produsentens nettsted. Kunden skal til enhver tid holde Produsenten orientert om aktuell e-postadresse, postadresse og telefonnummer.

Betaling, fornying og oppsigelse

Lisensavgift til bruk av Programvaren skal betales på forhånd for en periode på 12 – tolv – måneder fra kjøpsdatoen om ikke noe annet er avtalt. Lisensavtalen fornyes så etter faktura fra Produsenten. Tillatelse til bruk av Programvaren og tilgang til de rettigheter som ligger i denne avtalen, er avhengig av at krav om fornying er betalt rettidig og i samsvar med tilsendt faktura fra Produsenten. Faktura kan sendes elektronisk.

Telefonsupport er gratis i én måned fra Kunden mottar Programvaren. Telefonsupport utover denne perioden og oppdateringer og feilrettinger i annen form enn elektronisk som beskrevet ovenfor, kan avtales mot en ekstra avgift.

Avgiften for videre bruk av Programvaren kan endres uten forutgående varsel til Kunden. Prisene vil til enhver tid fremgå på Produsentens nettsted. Produsenten kan ikke kreve et høyere beløp for en periode det allerede er utfakturert for.

Kunden kan si opp avtalen innen neste utfakturering som skjer én – 1 – måned før utløp av den aktive lisensen. Om oppsigelsen kommer etter denne fristen, må betaling likevel skje for den perioden som den utstedte fakturaen gjelder for. Oppsigelse må skje skriftlig. Elektronisk meddelelse av oppsigelsen, enten via e-post eller ved innlogging og fjerning av fornyingsmarkering i Kundens brukerkonto i Produsentens online kundeportal, anses i denne forbindelse som skriftlig.

Produsenten kan si opp avtalen med en frist på tre måneder. Oppsigelse skal være skriftlig. Elektronisk meddelelse av oppsigelsen anses i denne forbindelse som skriftlig. I tilfelle av oppsigelse kan Kunden kreve tilbakebetalt den forholdsmessige del av årsavgiften.